Zarządzenie Nr 380/2007

Prezydenta miasta stołecznego Warszawy

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr LXII/1799/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Biura Urzędu m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic m.st. Warszawy oraz jednostki organizacyjne miasta stołecznego Warszawy do tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej.

§ 2

We wszystkich opracowywanych projektach inwestycji drogowych oraz modernizacji i przebudowy dróg, w szczególności na drogach przewidzianych do uzupełnienia o ścieżki rowerowe wyszczególnione w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy przyjętym uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z 10 października 2006 r. w sprawie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, należy uwzględniać potrzeby ruchu rowerowego w zakresie:

a)   lokalizowania przy obiektach użyteczności publicznej parkingów rowerowych lub stojaków dla rowerów;

b)   uzupełnienia jezdni dróg publicznych o wydzielone drogi dla rowerów, bądź

c)   wyznaczenia w jezdniach osobnych pasów dla rowerów (w tym kontrapasów), ewentualnie w rejonach o mniejszym natężeniu ruchu autobusowego - pasów rowerowo-autobusowych, bądź

d)  uspokajanie ruchu ulicznego na drogach lokalnych i wewnętrznych dostosowując je do bezpiecznej jazdy rowerzystów na zasadach ogólnych

§ 3

Budowa dróg dla rowerów winna odbywać się w technologii nawierzchni asfaltowej. Odstępstwo od tej zasady wymaga dokonania uzgodnienia z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego.

§4

Przy planowaniu systemu dróg dla rowerów jak również przy przygotowywaniu konkretnych rozwiązań należy włączać do opiniowania grupy użytkowników rowerów, zorganizowane w stowarzyszenia posiadające w swoich celach promocję używania roweru w mieście.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, któremu powierzone zostało prowadzenie w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadań z zakresu drogownictwa i komunikacji, infrastruktury, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony i kształtowania środowiska.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent miasta stołecznego Warszawy
z up. PREZYDENTA
Miasta Stołecznego Warszawy

Jacek Wojciechowicz
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

wersja do druku