Życiorys zawodowy

Imiona                   Stanisław Jan

Nazwisko               PLEWAKO  

Tytuł                       mgr (w zakresie biologii/genetyki)

rok uzyskania        1980, Uniwersytet Warszawski

Adres  zam.           02-786 Warszawa ul. ZWM 20 m. 32

e-mail:                   stanislaw.jan@plewako.pl

telefon:                  +48600349334

Urodzony 1956 r., w Giżycku, woj. Warmińsko-Mazurskie,

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące ukończone w Giżycku, egzamin maturalny w 1975 r.
   Laureat 3 miejsca III Olimpiady Biologicznej 1974 r.

1975 – 1980 studia stacjonarne dzienne na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Biologii

 

Przebieg pracy zawodowej

Pracodawca: nazwa, miasto

Centrum Zdrowia Dziecka, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej; Warszawa

Czas zatrudnienia:

wrzesień – listopad 1980 r. –

Przedmiot pracy:

stażysta – analizy biochemiczne

 

Pracodawca: nazwa, miasto

Instytut Biochemii I Biofizyki Polskiej Akademii Nauk; Warszawa

Czas zatrudnienia:

Grudzień 1980 – czerwiec 1991 r.

Przedmiot pracy:

Asystent i starszy asystent, biolog w instytucie naukowym PAN

Reprezentant (z wyboru) w Radzie Naukowej Instytutu młodszych pracowników  naukowych (6 lat)

Doświadczenie/odpowiedzialność

5 międzynarodowych  ko-publikacji z dziedziny mutagenezy, w tym środowiskowej, prace nad wykorzystaniem liposomów w transporcie do wnętrza komórek, modyfikacja genetyczna organizmów.  

 

Pracodawca: nazwa, miasto

Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Warszawa

Departament Konsularny i Wychodźstwa

Czas zatrudnienia:

Wrzesień 1991 – maj 1992

Przedmiot pracy:

Problem relacji kraju po odzyskaniu suwerenności państwowej z nowo powstałymi niepodległymi państwami sąsiedzkimi

Doświadczenie/odpowiedzialność

Starszy ekspert, udział w negocjacjach traktatowych, oceny analizy dotyczące mniejszości polskiej w sąsiednich krajach

 

Pracodawca: nazwa, miasto

Urząd Rady Ministrów (obecnie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
Gabinet Wicepremiera Pawła Łączkowskiego i Biuro ds. Polonii

Czas zatrudnienia:

1992 - 1994

Przedmiot pracy:

Kluczowe problemy nowego demokratycznego państwa

Doświadczenie/odpowiedzialność

Udział w działalności legislacyjnej (np. ustawa reprywatyzacyjna),

Udział w przygotowaniu statutu Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego;

Inicjator wznowienia prac i ekspert komisji Sejmu i Senatu ds. Ustawy o Fundacji Ossolineum (ustawa w 1995 r.)

 

Pracodawca: nazwa, miasto

Ministerstwo Przemysłu i Handlu
Doradca wiceministra Edwarda E. Nowaka

Czas zatrudnienia:

1994 - 1995

Przedmiot pracy:

Polityka Przemysłowa i Handlowa (konkurencji), inwestycje w Polsce, …

Doświadczenie/odpowiedzialność

Wsparcie wiceministra Przemysłu i Handlu w jego działaniach. Udział w rozmowach z inwestorami zagranicznymi, udział w działalności legislacyjnej na poziomie resortu (ustawa o giełdach towarowych), i inne

 

Pracodawca: nazwa, miasto

Fundacja Wspierająca Oświatę Polską za Granicą "Samostanowienie" Warszawa i Wilno (Litwa)

Czas zatrudnienia:

1996 – 1997

Przedmiot pracy:

Wsparcie polskich szkół, w tym Uniwersytetu Polskiego w Wilnie (obecnie na bazie UPW filia Uniwersytetu w Białymstoku)
oraz polskiego dziennika “Kurier Wileński” na Litwie.
Utworzenie oddziału zagranicznego Fundacji jako litewskiej osoby prawnej

Doświadczenie/odpowiedzialność

Prezes organizacji non-profit – odpowiedzialny za wszystkie aspekty aktywności obu fundacji, w tym nawet kontrole dewizowe NBP

 

Pracodawca: nazwa, miasto

Ministerstwo Transportu i Gosp. Morskiej (ob. Infrastruktury), Warszawa
Doradca wiceministra Witolda Chodakiewicza.

Czas zatrudnienia:

1998 – 2000-03-15

Przedmiot pracy:

Transport Kolejowy i Drogowy, wsparcie Wiceministra Transportu;

Doświadczenie/odpowiedzialność

Uczestnik międzyrządowej komisji polsko – litewskiej, podkomisja Transportu (1999); wpływ na zastosowania wagonów o zmiennym rozstawie osi (pasażerski i towarowy transport kolejowy)

 

Pracodawca: nazwa, miasto

Przewodniczący Rady Nadzorczej KOLSPED sp. z o.o., Warszawa (obecnie CARGOSPED sp. z o.o.) z ramienia PKP pp jako 49 % udziałowca spółki

Czas aktywności:

Sierpień – grudzień 1999

Przedmiot pracy:

Uratowanie zadłużonej (w wyniku przestępczej działalności) firmy

Odpowiedzialność

Członek Rady Nadzorczej Spółki, od września Przewodniczący Rady

 

Pracodawca: nazwa, miasto

Polskie Koleje Państwowe PP, Dyrekcja Teleinformatyki, Warszawa.

Czas aktywności:

2000-mar-15 – 2000-gru-31 (likwidacja PKP PP i dyrekcji Teleinformatyki)

Przedmiot pracy:

Zaawansowane Technologie Telekomunikacyjne: Marketing i Sprzedaż

Doświadczenie/odpowiedzialność

Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży I Marketingu; odpowiedzialność za około 800 osób z tych działów pośród 6,500 osób pracujących w tym dziale PKP PP;

 

Pracodawca: nazwa, miasto

PKP Informatyka" spółka z o.o.  Warszawa

Czas aktywności::

2001-2002

Przedmiot pracy:

Przygotowanie nowych ofert i dziedzin działalności spółki, dotychczas jako część PKP obsługującej wyłącznie klienta wewnętrznego

Doświadczenie/odpowiedzialność:

Dyrektor Biura Strategii i Marketingu (np. przygotowanie oferty planera podróży dla Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie jako zintegrowanego planera podróży w komunikacji zbiorowej)

 

Pracodawca: nazwa, miasto

Urząd m.st. Warszawy, Warszawa

Czas aktywności::

5 luty 2003 – 31 marzec 2008

Przedmiot pracy:

Strategia rozwoju transportu publicznego

Doświadczenie/odpowiedzialność:

Pełnomocnik Prezydenta Warszawy (Kazimierz Marcinkiewicz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, wrzesień 2006 - grudzień 2007) ds. Rozwoju Transportu Rowerowego w Warszawie

Prywatyzacja WKD (Warszawskiej Kolei Dojazdowej) przez lokalne samorządy – reprezentant Warszawy i konsorcjum samorządowego w negocjacjach z PKP SA (umowa podpisana 30 września 2005 r.)

Członek komisji ds. wyboru optymalnego przebiegu II I III linii metra warszawskiego

Moderator sesji "The big transportation investments (in Warsaw)" 
podczas konferencji "
Grand Travaux"/INTERREG IIIC, 28 Jan 2005, Warszawa

Członek komisji zamawiającej Warszawskie Badanie Ruchu 2005
(budżet 250.000 EUR)

Warszawski koordynator “Dnia bez samochodu” 22 września 2004 r.

Ticketing system of Warsaw (prices and kinds) – prezentacja doświadczeń Warszawy po 3 latach pracy zintegrowanego systemu biletowego (firmy ACS) na konferencji “Smartcards in transport”, “Le Rail”, budynek UIC, Paryż, 27-28  września 2004

Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. w Warszawie – członek (5 luty 2004 – 9 marca 2005) Rady Nadzorczej rozpoczynającego działalność nowej spółki samorządowej.

 

Działalność ekspercka:

ekspert Programu Ramowego 6 i 7 (FP6 & 7) Komisji Europejskiej nr EX2002B067659 w zakresie transportu zrównoważonego i energii

 Działalność społeczna (non profit):

Instytucja: nazwa, miasto

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego  www.spsw.pl 
pod patronatem Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego

Czas aktywności:

2008-04-01 – do 2010-01-19 (członek Zarządu, non-profit)

Przedmiot aktywności:

Kwestie organizacyjne Stowarzyszenia o zasięgu międzynarodowym

Organizacja 11-osobowej wizyty oficjalnej delegacji SPSW do Wilna na oficjalne zaproszenie władz Litwy z okazji 1-szych obchodów rocznicy Zaręczenia Wzajemnego Polski i Litwy z 20 X 1791 r.

Doświadczenie/odpowiedzialność:

Koordynator ze strony polskiej i uczestnik delegacji do Sejmu Litewskiego

http://www.spsw.pl/galeria/v/Wydarzenia/Wilno2008/   
odpowiedzialny za kontakt z ambasadą litewską

 

Pracodawca: nazwa, miasto

Towarzystwo Rodu Plewako,  www.plewako.pl 

Czas aktywności:

2002-11-04 – do teraz (non-profit)

Przedmiot aktywności:

Przygotowanie dokumentów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącego przypadku członków rodziny Plewako oficerów WP zamordowanych w zbrodnio katyńskiej

Doświadczenie/odpowiedzialność:

Prezes Towarzystwa, pełna odpowiedzialność

 

Pracodawca: nazwa, miasto

Towarzystwo Rodu Plewako,  www.plewako.pl 

Czas aktywności:

2002-11-04 – do teraz (non-profit)

Przedmiot aktywności:

Autor i koordynator projektów z zakresu Genealogii Genetycznej.
Prezentacja 11-XII-2010 na konferencji w Państwowym Muzeum Historycznym w Moskwie rezultatów projektu "Dziedziczenie mutacji STR w Y-DNA Rodu Plewako h. Pogonia w okresie ostatnich 400 lat" 

Doświadczenie/odpowiedzialność:

Prezes Towarzystwa, pełna odpowiedzialność

 

Pracodawca: nazwa, miasto

Fundacja Wspierająca Oświatę Polska za Granicą "Samostanowienie"
http://pl.samostanowienie.eu

Czas aktywności:

1990-01-19 – 2008-10-02 i od 2010-01-19 - teraz (non-profit)

Przedmiot aktywności:

Wspieranie Oświaty Polskiej za Granicą

Doświadczenie/odpowiedzialność:

Przewodniczący Rady Nadzorczej (o uprawnieniach Fundatora)