Po 13 latach od petycji grupy mieszkańców ówczesnej ulicy ZWM Wojewoda Mazowiecki wyręczył  władze Warszawy,
i zmienił nazwę ulicy na ul. Andrzeja Romockiego "Moro". Patron jest godny, z czasem nazwa się utrze,
choć dostosowanie i używanie nowej nazwy nie będzie tak dogodne, jak je proponowaliśmy.
Przypominam odpowiedź ówczenego Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursynów z ramienia PIS


Stanisław J. Plewako, 13 listopada 2017 r.

Propozycja zmian nazw ulic ZWM i SP

Warszawa, 13 listopada 2004 r.
Rada Miasta Stołecznego Warszawy
Plac Defilad 1
00–901Warszawa

My niżej podpisani pełnoletni obywatele polscy zameldowani w Warszawie i mieszkający w dzielnicy Ursynów, wnioskujemy o łączną zmianę nazw dwóch ulic, będących świadectwem minionej epoki komunistycznej, na podobne co do brzmienia i skrótu nazwy upamiętniające wczesne fazy rozwojowe polskiej armii podziemnej – Armii Krajowej.
W szczególności wnioskujemy o zmianę nazwy ulicy:
Związku Walki Młodych (ZWM) na Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), zaś pobliskiej ulicy Służby Polsce (SP) na Służby Zwycięstwu Polski (SZP).
Jednocześnie, w związku z podobieństwem nazw i ich skrótów prosimy o umożliwienie posługiwania się przez kolejne pięć lat nazwami obecnymi, w tym w korespondencji pocztowej i dokumentach będących w obrocie prawnym.
Jako uzasadnienie wniosku chcielibyśmy wskazać, że w Warszawie nie upamiętniono dotychczas nazwą ulic organizacji Służby Zwycięstwu Polski ani Związku Walki Zbrojnej.
Służba Zwycięstwu Polski powstała 27 września 1939 i organizowana była przez generała Michała Tokarzewskiego–Karaszewicza na podstawie pełnomocnictw Naczelnego Wodza we wrześniu 1939 r. – marszałka Edwarda Śmigłego–Rydza. Związek Walki Zbrojnej jako siły zbrojne w Kraju następny Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, rozkazem z dnia 13 listopada 1939 r. postanowił zbudować na zrębach organizacji Służba Zwycięstwu Polski, przy czym przekształcanie konspiracyjnej organizacji SZP w ZWZ rozpoczęło się zimą 1939/40 r.
Związek Walki Zbrojnej to epoka głównie gen. Stefana Grota–Roweckiego, który organizację tą przygotował do przekształcenia w powszechną Armię Krajową. To etap walki konspiracyjnej a nie działań polowych, ale również działalność wydzielonych pionów „Wachlarza” i „Związku Odwetu”. Przemianowanie 14 lutego1942 r. ZWZ na AK miało związek ze zmianą charakteru tej organizacji: Związek Walki Zbrojnej był organizacją kadrową, zaś Armia Krajowa stopniowo stała się armią masową, osiągając ok. 400 tys. ludzi (czyli ok. 60 dywizji). Jednakże gdyby nie czyn Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej – nie byłoby Armii Krajowej. Dlatego uczczenie ich obu nazwami ulic uważamy za konieczne.
Nieodzowne jest też zastąpienie nazw komunistycznych organizacji ZWM i SP. Związek Walki Młodych – powstała w okresie wojny organizacja młodzieży komunistycznej, wsławiona była udziałem jej kierownictwa w skrytobójczych porachunkach w ramach kierownictwa PPR (Jan Krasicki, szef i współtwórca ZWM, zastrzelił Bolesława Mołojca, dowódcę Gwardii Ludowej). „Służba Polsce” to z kolei organizacja będąca symbolem pracy przymusowej: żołnierze z poboru w 1949 r. wcielani byli do ponadkontyngentowych brygad SP i przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla i kamieniołomach. Nie można w wolnej Polsce czcić takich organizacji nazwami ulic. Z tych względów niżej podpisani mieszkańcy ulic Związku Walki Młodych i Służby Polsce wnioskują jak wyżej.
Stanisław Plewako
(....)

Listy do redakcji Wysłano dnia 05-11-2004 o godz. 11:10:21 przez Passa